POLITYKA PRYWATNOŚCI

KURSY I KOREPETYCJE JĘZYKOWE - STACJONARNE, ONLINE LUB Z DOJAZDEM

I W KOŃCU ZACZNIESZ MÓWIĆTŁUMACZENIA ZE WSZYSTKICH JĘZYKÓWUCZYMY EFEKTYWNIE I Z PASJĄ

I W KOŃCU ZACZNIESZ MÓWIĆ

previous arrow
next arrow
Slider

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Metropolitan Language Passionates Aneta Chodorowska informuje, iż:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Metropolitan Language Passionates Aneta Chodorowska prowadząca działalność gospodarczą w Opolu przy ul. Ozimskiej 63a, 45-368 i o numerze NIP 7541995860.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
W przypadku tłumaczeń przysięgłych podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego oraz wykonania zlecenia. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późniejszymi zmianami). Dane te będą przechowywane przez czas nieoznaczony, ponieważ ustawa nie przewiduje terminu zakończenia przechowywania repertorium.
W przypadku pozostałych tłumaczeń podanie imienia, nazwiska i numeru telefonu jest obowiązkowe dla realizacji i odbioru zlecenia.
Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia/zamówienia.
W przypadku udzielenia Pełnomocnictwa do odbioru dokumentów podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do identyfikacji odbiorcy przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięte po odbiorze zlecenia/zamówienia.
Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Państwa, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu czy też w umowach na kursy językowe, jest niezbędne do wykonania usługi, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane przez 10 lat od dnia odbioru tłumaczenia/podpisania umowy na kurs językowy.
W przypadku, gdy życzą sobie Państwo otrzymać fakturę, wymagane będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwo taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).
Mają Państwo prawo żądania od Administratora:
• dostępu do dotyczących Państwa danych,• dostarczenia Państwa kopii danych podlegających przetwarzaniu,• prostowania tych danych,• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.
Mają Państwo prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania tych swoich danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania umowy.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.